Monday, April 10, 2017

Ethiopia Agaro Duromina Cooperative

Roasted! Another batch of Ethiopia Agaro Duromina Cooperative.

Roasted! Another batch of Ethiopia Agaro Duromina Cooperative.

No comments: